thaitam header

กำหนดการเจรจาธุรกิจ
งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2562
วันจันทร์ที่ 3-5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุม SH1-1 อาคารปฏิบัติการ 1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
**********************************

  • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 

09.30-10.00 น.           ลงทะเบียน
09.00-11.00 น.           การแนะนำตัวระหว่างผู้ส่งออก กับผู้นำเข้า
11.00-12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน
12.30-17.00 น.            เจรจาการค้า
17.00-19.00 น.            งานเลี้ยงรับรอง

  • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 

09:00 น.                   การติดตามธุรกิจที่งาน
12.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                   ติดตามธุรกิจ (ต่อ)

  • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

FREE DAY

Background Image

Header Color

:

Content Color

: