thaitam header

กำหนดการ

กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร

งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2563

ณ ห้องทราวดี 1-2 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม

*******************************

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียนผู้ส่งออก / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.00 - 11:30 น.       การแนะนำตัว/สินค้าของผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ (VDO Presentation)

11.30 - 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 18.00 น.       เจรจาการค้าออนไลน์

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

10.00 - 12.00 น.       พิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2563

และงานสัมนาในหัวข้อเรื่อง “Argo-Industry Transformation ปฎิวัติเกษตร

อุตสาหกรรม สร้างสมดุลมั่นคงยั่งยืน”

**ถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการสาธิตสินค้าผ่านทาง www.thaitam.org

วันพฤหัสบดีที่ 3 และ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียนผู้ส่งออก / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.00 - 12.00 น.       เจรจาการค้าออนไลน์

12.00 - 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 18.00 น.       เจรจาการค้าออนไลน์

Background Image

Header Color

:

Content Color

: