มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2565
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2022

1-10 ธันวาคม
1-10 December

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทยมีการจัดแสดงประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2540 ต่อเนื่องมา 25 ปี ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวิทยาเขตด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ห่างจากกรุงเทพประมาณ 80 กิโลเมตร

ในระยะเริ่มแรกของการจัดงานดำเนินการโดย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตรบางราย จนกระทั่งปี 2550 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย โดยจัดเป็นงานประจำปี ของประเทศด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และงานได้ขยายใหญ่โตขึ้นทุกๆปี มีบริษัทฯ เข้าร่วมจัดงานจำนวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด จนงานเป็นที่รู้จักของเกษตรกร ซึ่งในงานจะมีการแสดงเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเกษตรเขตร้อน(tropical agriculture)

และในปีที่ผ่านมา (2557-2558) การจัดงานฯ นอกจากได้รับความสนใจจากเกษตรกรในประเทศ แล้วยังได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในทวีปอาฟริกา ซึ่งมีสภาพการทำการเกษตรใกล้เคียงกับประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมงานฯ และมีการติดต่อเจรจาธุรกิจด้านเครื่องจักรกลเกษตรของไทยเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ นับว่าเป็นการจุดประกายการส่งออกสินค้าเกษตรประเภทเครื่องจักรกลเกษตรของประเทศ

ดังนั้นในปี 2559 นี้ การจัดงานฯ จึงได้ยกระดับเป็นสากล โดยนอกจากจะมีทั้งผู้เข้าชมงานทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ แล้วยังมีบริษัทฯ จากต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมออกบูชจัดงานอีกด้วย ซึ่งการจัดงานในปีนี้ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณเดิมของ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยในปีนี้ นอกจากจะได้ชมเครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องพร้อมการสาธิตการทำงานจริงในแปลงแล้ว จะมีการแสดงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปลูกพืชสำคัญของประเทศ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ทุกขั้นตอน เพื่อให้เด็กเยาวชนของประเทศ และผู้ที่สนใจ มีความเข้าใจในการเกษตรแบบสมัยใหม่ และหันมาเห็นความสำคัญของการเกษตรที่เป็นหัวใจของประเทศ

การจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลเกษตรไทย 2565 จะจัดในงาน เกษตรกำแพงแสน 2565 ซึ่งจะมีการบริการผู้เข้าชมงานทั้ง 2 โดยการนั่งแทรเลอร์พ่วงโดยรถแทรกเตอร์รอบงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมของนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เป็นผู้ให้บริการเช่นทุกปี

มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2565
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2022