มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2565
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2022

1-10 ธันวาคม
1-10 December

กำหนดการ
งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2565
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
*********************************วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมการ Live ผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดย อาจาร์ยบพิตร ตั้งวงศ์กิจ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมการ Live ผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดย อาจาร์ยบพิตร ตั้งวงศ์กิจ

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
10.00 – 12.00 น. สัมมนาหัวข้อ เรื่อง การผลิตสินค้าคุณภาพสูง และการต่อยอดธุรกิจสารสกัดกัญชา โดย คุณอุกฤษณ์ วนโกสุม และคุณรุ้งลาวัณย์ วิบูลย์เกียรติ บริษัท อัดเลอร์เทค จำกัด ณ ห้องสัมมนา อาคารเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
13.00 – 15.00 น. สัมมนาหัวข้อ เรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร โดย ดร.มหิศร ว่องผาติ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ณ ห้องสัมมนา อาคารเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
09.00 - 11.00 น. ต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศบูร์กินาฟาโซ พร้อมพาเยี่ยมชมบูธภายในงาน
12.00 – 14.00 น. กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
08.30 – 12.00 น. กิจกรรม Innovation and Argi Technology Matching Day เชื่อมโยงคู่ค้า การตลาด และการเงินภายใต้การพัฒนาเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม สู่ธุรกิจเกษตรต้นแบบโครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566กิจกรรม Pitching แนะนำสินค้าและบริการ Innovation and Argi Technology ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
13.30 - 15.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2565
15.45 –17.00 น. สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง เครื่องจักรแปรรูปกัญชา เพื่อการแพทย์ โดย คุณสาธร เตรียมชัยศรี บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องสัมมนา อาคารเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

09.30 – 18.00 น. กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า
ณ ห้องทราวดี 1-2 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
09.30 – 12.00 น. กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า
ณ ห้องทราวดี 1-2 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม
14.00 - 15.00 น. สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง การใช้น้ำมันการเกษตรที่ถูกต้อง ณ ห้องสัมมนา อาคารเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2565
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2022